Pomieszczenia zagrozone wybuchem kotlownia gazowa

Dyrektywa 94/9/WE (ATEX) to obraz normatywny, który zabiera się zarówno do urządzeń jak i układów ochrony. Omawiane urządzenia dane są w głównej mierze do używania ich w strefach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego. Dyrektywa ta stanowi faktem Parlamentu Europejskiego i Porady z dnia 23 marca 1994.

A w własnym systemie prawnym została wpisana na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203 Głównym zamierzeniem zasady jest przede wszystkim zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich oddających się do urządzeń i stylów ochronnych danych do wykorzystywania w strefach zagrożonych wybuchem właśnie metanu lub też pyłu węglowego. Dyrektywa ma jednakże zastosowanie i do urządzeń a także systemów ochronnych przeznaczonych do używania w odległościach zagrożonych wybuchem. Jednocześnie należy zauważyć, że równocześnie omawiana zasada dotyczy urządzeń zabezpieczających, sterujących oraz regulacyjnych. Urządzenia te ustala się do celu poza omówionymi strefami a które wpływają na bezpieczne funkcjonowanie do urządzeń i sposobów ochronnych oddanych do celu w odległościach zagrożonych wybuchem. Istnieją wyłączenia stosowania dyrektywy ATEX. Omawianej informacji nie rzuca się między innymi do produktów medycznych, które użytkowane są w towarzystwu medycznym. Nie zużywa się jej więcej do sprzętu danego do celu domowego, sprzętu ochrony osobistej, statków, środków transportowych. Niniejszy akt prawny Unii Europejskiej posiada szczegółowe wymagania, które podane są w konkretnych normach. Ponadto klasyfikuje sfery zagrożone wybuchem, które otrzymują się w Załączniku nr A do wole 1999/92/WE ATEX137 z dnia 16.12.1999 "O minimalnych wymaganiach zwiększających zaufanie oraz pomoc zdrowia pracowników potencjalnie narażonych przy działalności w terenach z atmosferą wybuchową". Narzędzia a sposoby ochronne mogą być materiałem innych dyrektyw, dotyczących różnych wymiarów i jakie dodatkowo przewidują umieszczenie na nim znaku CE. Znak ten powinien być widoczny, jasny i trwały. Obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE. Bronienie się ostatnie dnia 20 kwietnia 2016 r.