Obowiazki pracodawcy zatrudniajacego emeryta

Zgodnie z prawem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w kwestii minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, połączonych z propozycją spotkania w mieszkaniu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy właściciel, w jakiego zakładzie kierowane są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, zobowiązany jest do wykonania odpowiedniego dokumentu, o jakim mowa w produkcie prawnym.

http://kasyfiskalne-krakow.pl/post/sharp-er.html

Explosion protection documents to materiał zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady grania w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz montuje na pracodawcę szereg obowiązków, których musi wykonać, by zmniejszyć ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest zobowiązany do: - zapobiegania budzeniu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, by zapewnić ochronę jedzenia oraz zdrowia pracowników.

Pracodawca musi zapewnić i przeznaczyć środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem musi zawierać opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych metodzie, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto uczestniczy w tle pracy wydzielić odpowiednie przestrzenie w odległości zagrożenia szybkiego i określić stopień prawdopodobieństwa spotkania w nich eksplozji. Pracodawca jest zobligowany do zapewnienia minimalnych środków bezpieczeństwa znanych w zdecydowaniu. Dokument winien być stworzony przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego stanowiska pracy. Niebezpieczne stanowiska winnym stanowić odpowiednio oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym otoczeniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca wiąże się do zapewnienia ewakuacji w pozycji, gdy dotrze do zagrożenia.