Czym jest certyfikat ce

Podstawowe założenia Wspólnoty Europejskiej

Precyzyjna odpowiedź na pytanie “czym jest certyfikat ce?” związana jest z wyjaśnieniem podstawowych założeń funkcjonowania Unii Europejskiej. Okazuje się, że podstawą jej działania są trzy zasady: swobodnego przepływu towarów, osób i kapitałów. Aby zrealizować powyższe zasady państwa członkowskie UE zdecydowały się na zniesienie wszelkich barier w handlu wewnątrzwspólnotowym, a także ustaliły wspólną politykę w stosunku do partnerów spoza UE. Dzięki temu na rynku wspólnotowym powstał obszar wymiany, podobny do tego, jaki ma miejsce w skali jednego kraju. Zyskał on nazwę Jednolitego Rynku Europejskiego lub Wspólnego Rynku.

Wspólny Rynek Europejski i wprowadzenie towarów do obrotu

Jedną z największych barier związanych z handlem pomiędzy państwami są wymagania krajowe dotyczące jakości i bezpieczeństwa wyrobów. W każdym kraju obowiązywały odmienne przepisy i normy, które znacząco różniły się pomiędzy różnymi krajami. Producent, który chciał sprzedawać swoje produkty w innych krajach, musiał każdorazowo spełniać odmienne wymagania. W celu zniesienia barier w handlu konieczne stało się zniesienie owych różnic. Normy związane z obrotem towarami nie mogły zostać zniesione. Dlatego też jedynym rozwiązaniem stało się ujednolicenie norm w obszarze całej wspólnoty, dzięki czemu wymiana handlowa podlegała tym samym wymaganiom.

W początkowym etapie podjęto próbę regulacji przepisów unijnych w odniesieniu do poszczególnych kategorii produktów i towarów. Z uwagi na wysoki stopień skomplikowania oraz czasochłonność procesów zrezygnowano z takiego rozwiązania.

Rozwiązaniem okazało się stworzenie uproszczonego podejścia do kwestii harmonizacji technicznej. Określono zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dla poszczególnych grup wyrobów, które koniecznie muszą zostać spełnione jeszcze przed wprowadzeniem towaru czy wyrobu do obrotu na Jednolitym Rynku Europejskim.

Przedsiębiorcy spoza UE, którzy chcą wprowadzić wyrób do obrotu na rynku wspólnotowym np. z Turcji muszą spełnić, aby ich wyrób spełniał przepisy i normy unijne dotyczące jakości. Udowodnienie tego faktu spoczywa w ich gestii.

Powstały normy zharmonizowane, dzięki którym przedsiębiorcy wiedzą, jakie zasadnicze wymagania powinny być spełnione. Nie jednak obowiązku stosowania tych norm. Przedsiębiorca może w inny sposób udowodnić, że jego wyrób nadaje się do obrotu na Rynku Wspólnotowym.

Certyfikat Ce – deklaracja producenta

Oznakowanie Ce jest niczym innym, jak jedynie deklaracją producenta, iż wyrób spełnia zasadnicze wymagania dotyczących go dyrektyw.
Ma postać symbolu deklaracji producenta bądź upoważnionego przedstawiciela. Potwierdza, że wyrób powstał w zgodzie z podstawowymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach dotyczących danego produktu. Może to być jedna lub kilka odmiennych dyrektyw.

Prawo wspólnotowe przewiduje domniemanie zgodności i spełnienia minimalnych wymagań związanych z bezpieczeństwem wobec wyrobu oznakowanego znakiem CE.

Certyfikat CE jest umieszczany na produkcie na własną odpowiedzialność producenta lub upoważnionego przedstawiciela. Następuje to po udowodnieniu, że produkt spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy. Aby ustalić ten fakt przeprowadza się procedurę oceny zgodność, a po pozytywnej jej weryfikacji następuje wystawienie deklaracji zgodności. Procedury oceny zgodności mogą być różne w zależności od ryzyka, jakie związane jest z korzystaniem z danego produktu. Im większe ryzyko korzystania z produktu i im bardziej jest niebezpieczny tym więcej procedur musi spełnić jego producent lub upoważniony przedstawiciel. W niektórych wypadkach konieczne jest spełnienie wymogów nawet kilkunastu norm wspólnotowych.