Blender i szatkownica

W poszczególnych przedsiębiorstwach i instytucjach podaje się lub magazynuje się substancje, jakie mogą stanowić widoczne za tworzenie atmosfery wybuchowej z powietrzem. Będą aktualne w szczególności takie substancje, jak gazy, ciecze i ciała stałe o wielkim stopniu rozdrobnienia np. pył węglowe, pył drzewny itp.

W takich sytuacjach pracodawcy są zobowiązani do dzieła oceny ryzyka wybuchu i oceny zagrożenia wybuchem. W szczególności należy określić na terytoria i mieszkania, gdzie pojawia się największe ryzyka wybuchem. Strefy zagrożenia wybuchem winnym stanowić także wskazane w dalach i miejscach zewnętrznych. I domaga się od pracodawców przygotowania graficznej dokumentacji, jaka będzie oceniać a dodatkowo wskazywać czynniki, które mogą inicjować zapłon.

Ocena zagrożenia wybuchem musi być spełniona na bazie wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością zajścia w polu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

W ramach oceny zagrożenia wybuchem przeprowadza się charakterystyki obiektu. Przedstawia się na jego wielkość, ilość kondygnacji, pomieszczeń, ciągów technologicznych itp. Analizuje się czynniki, które potrafią kierować do powstania pożaru lub wybuchu. Tworzy się lęki i style, dzięki którym dopuszczalne będzie osłabienie i wyeliminowanie zagrożeń pożarowych i wybuchowych. Uczy się jaka jest pierwsza substancji palnych, które mogą być się źródłem potencjalnego wybuchu. Stosuje się nowoczesne rozwiązania służące minimalizacji ryzyka wybuchowego.